آموزش بافت سبد دسته چرمی (قلاب بافی)

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت سبد دسته چرمی (قلاب بافی) آموزش بافت سبد دسته چرمی (قلاب بافی)

آموزش بافت سبد دسته چرمی (قلاب بافی)

              مجموع :اموزش بافتني

 

 

آموزش بافت یک سبد زیبا برای وسایل خیاطی یا بافتنی را در این پست آموزش خواهیم داد.

 مدل جدید سبد دسته چرمی (قلاب بافی),آموزش بافت مدل جدید سبد دسته چرمی (قلاب بافی)

 

 

کفسبد

رج 1) سه تا زنجیره بزنید، 14 تا پایه دوبل در سومین زنجیره زده و با بخیه نامرئی به اولین زنجیره متصل کنید.

رج 2) سه زنجیره چرخشی زده+یک پایه دوبل در زنجیره اول+ 2 پایه دوبل در هر زنجیره تا آخر رج(30 پایه دوبل(

رج3) سه زنجیره چرخشی+ یک پایه دوبل در زنجیره اول+ (2 پایه دوبل در در یک زنجیره + یک پایه دوبل درزنجیره سوم) تا آخر رج(45 پایه دوبل(

رج4) سه زنجیره چرخشی+ 2 پایه دوبل+ (2 پایه دوبل در یک زنجیره+ 2ی پایه دوبل+یک پایه دوبل) تا آخر رج(60 پایه دوبل(

رج 5) سه زنجیره چرخشی+ 3 پایه دوبل+ (2 پایه دوبل در یک زنجیره+ 3 پایه دوبل ) تا آخر رج(75 پایه دوبل(

رج 6) سه زنجیره چرخشی+ 4 پایه دوبل+ (2 پایه دوبل در یک زنجیره+ 4 پایه دوبل ) تا آخر رج(90پایه دوبل(

رج 7) سه زنجیره چرخشی+ 5 پایه دوبل+ (2 پایه دوبل در یک زنجیره+ 5پایه دوبل ) تا آخر رج(105 پایه دوبل(

رج 8) سه زنجیره چرخشی+ 6 پایه دوبل+ (2 پایه دوبل در یک زنجیره+ 6پایه دوبل ) تا آخر رج(120 پایه دوبل(

دیواره

رج 9-11)  یک زنجیره چرخشی+در هر زنجیره یک پایه کوتاه (120 پایه کوتاه(

رج   (12سه زنجیره چرخشی+2 پایه دوبل+3زنجیره+3 زنجیره را رد کرده (3 پایه دوبل+3 زنجیره+3 زنجیره را رد کرده) تا پایان رج روند داخل پرانتز را ادامه دهید. (60 پایه دوبل-20 فاصله 3 زنجیره ای(

رج 13) سه زنجیره چرخشی+2 پایه دوبل+3 پایه دوبل در سه زنجیره فاصله رج قبل+( 3 پایه دوبل+3 پایه دوبل در سه زنجیره فاصله رج قبل) تا پایان رج روند داخل پرانتز را ادامه دهید. (120 پایه دوبل(

رج14) مانند رج 12 ببافید.

رج 15-16) رج 13-14 را تکرار کنید.

رج 17) یک زنجیره چرخشی+( 3 پایه کوتاه+3 پایه کوتاه در سه زنجیره فاصله رج قبل) ) تا پایان رج روند داخل پرانتز را ادامه دهید. (120 پایه دوبل(

رج 18-19) یک زنجیره چرخشی+ در هر زنجیره یک پایه کوتاه (120 پایه کوتاه) کور کنید.

دسته های چرمی

دسته های چرمی این سبد به عرض 2.5 سانتی متر و طول 15 سانتی متر می باشد.

دو دسته از چرم مد نظر (بنابر سلیقه ی خود) بریده و با استفاده از دوپایه قبه ای به سبدی که بافتید متصل کنید

 

 

 

منبع سایت:کانال تلگرام

 

 


برچسب ها : بافتنی , سایت بافتنی , آموزش بافتنی , سایت آموزش بافتنی , سبد دسته چرمی(قلاب بافی) , بافت سبد دسته چرمی (قلاب بافی) , آموزش بافت سبد دسته چرمی , مدل جدید سبد دسته چرمی (قلاب بافی) , آموزش بافت مدل جدید سبد دسته چرمی (قلاب بافی) ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام