آموزش بافت جلیقه بچگانه

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت جلیقه بچگانه آموزش بافت جلیقه بچگانه

آموزش بافت جلیقه بچگانه

              مجموع :آموزش بافتني

 

 

جلیقه بافتنی اغلب برای کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. این جلیقه بافتنی با 3 مدل رایج، یعنی بافت رکن، ساده بافی و کشباف بافته می شود.در این آموزش روش بافت جلیقه پسرانه زیبا و شیکی را ارئه داده است که مدل بافت ساده ای دارد و سریع بافته می شود.


عکس جلیقه بافتنی پسرانه

مهارت های لازم برای بافت جلیقه

  • ژته: یک دانه اضافه کردن طوری که یک سوراخ ایجاد شود.
  • دو تا یکی: دو دانه را با هم یکی کردن
  • کشبافت: یک دانه زیر- یک دانه رو
  • بافت ساده: یک رج زیر- یک رج رو
  • بافت جو دانه

وسایل لازم برای بافت جلیقه

  • کاموا 
  • میل شماره 4
  • 4 عدد دکم
شروع بافت این مدل جلیقه از قسمت جلو است و باید ابتدا 40  دانه ﺳﺮ ﺍﻧﺪﺍزید.
ﺭﺝ 1:
6 دانه زیر، 2 دانه رو، 2 دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.
رج 2:
6 دانه زیر، 2 دانه زیر، ﺩﻭ دانه رو، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.
رج های بعدی:
6 ﺭﺝ به همین ترتیب می ﺒﺎﻓﯿﻢ ﻭ سپس در بخش سجاف (که بافت رکن دارد) به این ترتیب ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﺑﺎﺯ می کنیم: 3 دانه ﺑﺎﻓﺘﻪ، ﯾک ﮊﺗﻪ، ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﻭ 2 دانه دیگر را می بافیم.

حال ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎﻓت را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩهید ﺗﺎ ﮐﺸﺒﺎف ﺗﻤاﻡ ﺑﺸود. توجه کنید که ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎ 18 ﺭﺝ می ﺒﺎﺷﺪ.

رج های بعدی:
حال 26 ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ می بافیم البته ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤاﻥ روند ﺣﺎﺷﯿﻪ.

ادامه بافت:

ﺑﻌﺪ ﺍﺯ بافت ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ ﺳﻮﻡ، 10 ﺭﺝ دیگر ساده بافی می کنیم و سپس باید 4 ﺭﺝ، بافت رکن انجام دهیم.

بافت جو دانه

حال مدل بافت جودانه را به این شکل انجام می دهیم:
رج 1 و 2
2 دانه زیر، 2 دانه رو، تا انتهای رج به همین شکل ادامه می دهیم.

رج 3

دانه های زیر را رو بافته و دانه های رو را به زیر می بافیم

روش بافت یقه جلو

بعد ﺍﺯ ﺟﺎ ﺩﮐﻤﻪ 4، 2 ﺭﺝ دیگر می بافیم و برای  ﯾﻘﻪ 6 دانه ﺣﺎﺷﯿﻪ را می بافیم ﻭ سپس 2 دانه را ﺩﻭﺗﺎ ﯾﮑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻘﯿﻪ دانه ﻫﺎی رج های ﺑﻌﺪﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺝ می باشد.

ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻥ ﯾﻘﻪ، ﺣﻠﻘﻪ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﺎ 12 دانه ﺑﺎﻓﺖ ﺭﮐﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ 4 ﺭﺝ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﮐﻦ ﺩﺭ ﺣﻠﻘﻪ 6 دانه ﺁﻥ ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ 2 دانه ﺑﻌﺪﯼ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺍﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﮐﻤﯽ ﻫﻼﻝ ﺷﺪﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﺯ ﺑﻐﻞ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺩﺭ 3 ﻣﺮﺣﻠﻪ 4 ﻋﺪﺩ ﮐﻮﺭ می ﺸﻮﺩ.
 ﺗﺎ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﮐﻞ دانه ﻫﺎ 12 ﺗﺎ 14 دانه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ. 6 دانه ﺭﺍ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ 6 دانه ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﻘﻪ ﺭﺍ ﺍﺩﺍﻣﻪ می ﺪﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﮔﺮﺩﻥ ﻭ سپس 6 دانه ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﻂ ﺻﺎﻑ ﮐﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

روش بافت ﺟﯿﺐ

ﺑﺎﻓﺖ ﺟﯿﺐ ﺭﻭ می توان ﺑﻪ 2 ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ:
روش اول: 
همین ﻄﻮﺭ ﮐﻪ ﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻓﺘﻪ می ﺸﻮﺩ وقتی ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﯿﺐ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ۱۸ دانه ﺭا، 2 دانه ﺯﯾﺮ، 2 دانه ﺭﻭ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۲۰ ﺭﺝ ۱۸ دانه ﺭﺍ ﮐﻮﺭ می کنیم ﻭﺑﻘﯿﻪ ﺭﺝ ﺭا ﺍﺩﺍﻣﻪ می ﺪﻫﯿﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻮﺭ که ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ۱۸ دانه ﺍﺿﺎﻓﻪ می کنیم ﻭ۲۰ ﺭﺝ ﺳﺎﺩﻩ می بافیم ‏( ﺩﺍﺧﻞ ﺟﯿﺐ‏) ﻭ ﺑﺎ ﺳﻮﺯﻥ کنارهای بافت را بهم  می ﺪﻭﺯﯾﻢ.

روش دوم: وقتی بافت جلیقه ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ، ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﯿﺐ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ۱۸دانه می گیریم، ۲۰ ﺭﺝ ﮐﺸﺒﺎف می بافیم ﻭ ﮐﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ کنارهای آن را ﺑﺎ ﺳﻮﺯﻥ می دوزیم

روش بافت ﭘﺸﺖ جلیقه

برای بافت پشت جلیقه 80 دانه ﺳﺮ می ﺍﻧﺪﺍزیم.

ﺭﺝ 1:
2 دانه رو، 2 دانه زیر، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.
رج 2:
2 دانه زیر، ﺩﻭ دانه رو، تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه دهید.

این بافت را ادامه دهید ﺗﺎ اندازه کشباف به اندازه کشباف جلو شود.

ادامه بافت

بعد از کشباف، ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺎﻗﯽ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ می کنیم ﻭ ﻃﺒﻖ ﺍﻟﮕﻮﯼ جلو، 4 ﺭﺝ ﺭﮐﻦ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻣﺪﻝ ﺟﻮﺩﺍﻧﻪ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ می کنیم.

سپس ﺣﻠﻘﻪ آستین ﺭﺍ ﺑﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺜﻞ جلو، 4 دانه ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺣﻠﻘﻪ آستین ﮔﺮﺩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ داده ﻭ ﮐﻮﺭ می کنیم.
حال ﺗﯿﮑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺭﺍ که ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﻭﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺸﺖ ﻭﺻﻞ  می کنیم.
 
منبع سایت:setare.com/fa/news
برچسب ها : بافتنی , سایت بافتنی , آموزش بافتنی , سایت آموزش بافتنی , جلیقه پسرانه , بافت جلیقه پسرانه , آموزش بافت جلیقه پسرانه , مدل جلیقه پسرانه , آموزش بافت مدل جدید جلیقه پسرانه ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام