آموزش بافت مانتو طرح پیچ و گیس

تبادل لینک با سایت کانال سایت در آپارات تالار گفتمان سایت
آموزش بافت مانتو طرح پیچ و گیس آموزش بافت مانتو طرح پیچ و گیس

آموزش بافت مانتو طرح پیچ و گیس

              مجموع :اموزش بافتني

 

Knitted coat

دور سینه:116     
         
وسایل لازم: 

 

  • 9کلا ف 100 گرم
  • میل شماره 5/4 - 4

نکته:
(دانه ها بر حسب هر 13 دانه, 10 سانت گفته شده.)


پشت:
کلاف را 2 لا کرده و با میل 6  , 68 دانه سر انداخته و در رج اول با میل 5/4 با کلاف 1 لایه بافت را شروع کنید و هر دانه که از 2 لایه تشکیل شده را 2 دانه ببافید.  (هر لا یک دانه است که از زیر می بافید)
با 136 دانه بافت را شروع کنید.

دانه اول را گرفته 4 دانه از رو+(9دانه طبق نفشه آ بافته شود+9 دانه ازرو+12دانه طبق نقشه  ب بافته شود +9 دانه از رو). داخل پرانتز را 2 بار تکرار کرده +9دانه طبق نقشه  آ بافته شود+ 5 دانه از رو.

بافت را همراه با نقشه های  آو ب ادامه داده تا 5/42 سانت ودر ضمن بافت هر 6 سانت که بافتید 1 دانه از قسمتهای ساده بافی کور کنید. هر مرحله 6 دانه کم می شود. دانه ها بعد از5/42 سانت بافت 94 دانه می شود.

بافت را بدون کور کردن تا 16 سانت ادامه داده و برای کور حلقه به ترتیب 4-2-1-1-1-1 دانه از هر دو سمت کور
کنید.(72 دانه)

بعد از کور حلقه بافت را ادامه داده تا قد لباس به 5/80 سانت برسد.

برای گودی یقه: ابتدا 17 دانه ببافید و برگردید.

رج پشت را بافته و در رج روی لبا س  16 دانه بافته و برگشته .

رج پشت را بافته و دررج روی لباس  16 دانه سر شانه را کور کنید.

دانه های یقه را کنار گذاشته و17 دانه سرشانه دوم را از کنار یقه ببافید و بر گشته .

در رج پشت 16 دانه بافته و برگشته رج روی لباس را بافته و در رج پشت 16 دانه را کور کنید.

نکته:
( دانه های یقه را برای بافت برگردان یقه نگه دارید)

پیش:
56 دانه سر انداخته بافت را شروع کرده با 4 دانه ازرو+9 دانه طبق نقشه  آ بافته شود + 9 دانه از رو+12 دانه طبق نقشه ب بافته شود +9دانه رو+9دانه طبق نقشه  آ بافته شود+4رو مانند پشت لباس در همان فاصله هایی که دانه کم کردید در قسمت پیش هم دانه کم کنید.

دانه ها بعد از 5/42 سانت 41 دانه بشود.

بعد بافت را ادامه داده تا قد لباس به 5/55 سانت برسد. برای یقه هفت در هررج روی لباس 1 دانه از سمت یقه کم کنید.این دانه ها را بعد از اینکه پیچ نقشه  آ بافته شد یک دانه کور کنید.

(دانه هایی که میخواهیم کور کنیم از دانه های ساده بافی وپیچ  نقشه ب می باشد)

3 دانه اول را هر رج روی بافت کم کنید وبقیه دانه ها را هر دو سانت که بافتید, یک دانه کم کنید تا 13 دانه کم شود.

بافت را به همین ترتیب ادامه داده تا قد لباس به 5/58 سانت برسد و برای کور حلقه آستین به ترتیب 4-2-1-1-1-1-1-1  از سمت پهلو کم کنید.

بافت را ادامه داده, همزمان دانه های یقه را هم کم کرده تا وقتی 16 دانه باقی بماند. بافت را ادامه داده تا قد حلقه پیش هم به اندازه قد حلقه پشت شودو بعد دانه های سرشانه را کور کنید.

سمت دیگر را هم بصورت قرینه ببافید.

آستین:
57 دانه سر انداخته وبافت را شروع کرده با 5 دانه ازرو+12 دانه طبق نقشه ب +6دانه رو+9دانه طبق نقشه آ +6دانه رو +12 دانه طبق نقشه ب+ 5 دانه رو بافت راطبق نقشه ها ادامه داده تا 5 سانت.

بعد از هر قسمت رو بافی 1دانه کم کنید .جمعا 4 دانه کم کرده بعد 6 سانت بافته ومجددا 1دانه از هر قسمت رو بافی کنید.

6 سانت دیگر بافته و مجددا 1دانه از هر قسمت رو بافی کم کنید.45 دانه باقی می ماند.

از این مرحله به بعد هر 3 سانت که بافتید 1 دانه به اول رج و1 دانه به آخر رج اضافه کنید تا دانه ها 61 دانه شود.
بافت را ادامه داده تا قد آستین 44 سانت شود.

و بعد برای کور حلقه به این ترتیب4-2-1-1-1-1- دانه از هر سمت کم کنید.
سپس 4 رج بافته
1دانه ازاول رج و1دانه از اول رج بعد کم کنید
2رج بافته:
2دانه ازاول رج و2 دانه ازاول رج بعد کم کنید
2رج بافته:
3دانه از اول رج و3دانه ازاول رج بعد کم کنید
2رج بافته:
4دانه از اول رج و4دانه از اول رج بعد کم کنید
2رج بافته:
5دانه از اول رج و5 دانه از اول رج بعد کم کنید.
11دانه باقی مانده را هم در رج بعد کور کنید.
استین بعد را هم به همین ترتیب ببافید.

سجاف سمت چپ:
برای سجاف از لبه پیش دانه گرفته به این ترتیب که از اولین دانه لبه بافت که بصورت هفت دیده میشود 2 دانه گرفته از هفتی دوم 1دانه واز هفتی سوم 2دانه بگیریدو (هفتی چهارم 1دانه وهفتی پنجم 1دانه, هفتی ششم 2دانه بگیرید)

داخل پرانتز را مرتب تکرار کنید تا لبه بافت و قسمت یقه هفت کاملا دانه گرفته شود.

از رج بعد کشباف 2زیر+2رو ببافید ازرج بعد وقتی بافت از پایین لباس به سمت یقه بافته می شود 3 دانه آخر را نبافته و بر می گر دید رج بعد بافته شده ودر رج بعدی به سمت یقه 3 دانه آخردیگر نیز بافته بر می گردید.

این حالت بافت را ادامه داده تا 15 رج کشباف سجاف بافته شود و بعد از لبه پایین لباس به سمت بالا دانه ها را کور کنید.قسمت بالا یی سجاف باریکتر شده است.

وقتی دانه یقه را میگیرید این قسمت زیر یقه پوشیده می شود.

سجاف سمت راست را هم کاملا قرینه دانه گرفته و 15 رج ببافید. البته در رج هشتم 3 جا دگمه باز کنید که بالا ترین جا دگمه در جایی است که یقه هفت شروع شده و با فا صله 10 الی 12 سانت جا دگمه بعدی باز می شود.
الگوی بافت مانتو
یقه:
برای بافت برگردان یقه ابتدا درزهای سرشانه را بدوزید بعد از 8 الی 10 سانت بالا تر از جاییکه اولین دانه یقه را کور کرده اید شروع به دانه گرفتن کنید.

به همان ترتیب که سجاف را دانه گرفتید دانه های پشت یقه وبه همان اندازه که سمت اول یقه پیش را دانه گرفتید .

سمت دوم یقه پیش را هم دانه گرفته و به اندازه 20 الی 22 سانت کشباف 2زیر +2رو ببافید.

درز پهلو – آستین و حلقه آستین را با دوخت بخیه دوخته وبا دوختن 3 دگمه کاررا آماده کنید.
آموزش بافت لباس,آموزش بافتنی,آموزش قلاب بافی,مانتو بافتنی,بافت مانتو,آموزش مانتو بافتنی,آموزش بافت مانتو,Knitted coat,coat,آموزش بافت مانتو پیچ دار,بافت یقه مانتو,بافت آستین مانتو,بافت یقه برگردان,آموزش بافت استین,بافت مانتو زنانه,بافت مانتو دخترانه,بافت لباس دخترانه,بافت لباس زنانه,آموزش بافت لباس,آموزش بافت یقه
 
برچسب ها : آموزش بافت لباس , آموزش بافتنی , آموزش قلاب بافی , مانتو بافتنی , بافت مانتو , آموزش مانتو بافتنی , آموزش بافت مانتو , Knitted coat , coat , آموزش بافت مانتو پیچ دار , بافت یقه مانتو , بافت آستین مانتو , بافت یقه برگردان , آموزش بافت استین , بافت مانتو زنانه , بافت مانتو دخترانه , بافت لباس دخترانه , بافت لباس زنانه , آموزش بافت یقه , سایت آموزش گام به گام قلاب بافی ,
کانال سایت در تلگرام اپلیکیشن اندروید سایت صفحه سایت در اینستاگرام